کارنامه نهايي آزمون آزمايشي سنجش تاريخ98/04/28

search sanjesh
توضيحات
  • جهت مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يکي از سه روش زير استفاده کنيد
  • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
جستجو بر اساس شماره پرونده - شماره شناسنامه - سال تولد
 
*
شماره پرونده
 *
شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي
 
 *
نام خانوادگي
 *
شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
جستجو بر اساس شماره داوطلبي - شماره شناسنامه - سال تولد
 
*
شماره داوطلبي
 *
شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
تصويركد امنيتي
© 2013 Sanjesh Organization, All Right Reserved