کارنامه نهايي آزمون آزمايشي سنجش تاريخ99/07/25

search sanjesh
توضيحات
  • جهت مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يکي از سه روش زير استفاده کنيد
  • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
جستجو بر اساس شماره پرونده - شماره شناسنامه - سال تولد
 
*
 
شماره پرونده
 *  
شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي
 
 *  
نام خانوادگي
 *  
شماره شناسنامه
 *  
:سال تولد
 * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
جستجو بر اساس شماره داوطلبي - شماره شناسنامه - سال تولد
 
*
 
شماره داوطلبي
 *  
شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
تصويركد امنيتي
© 2013 Sanjesh Organization, All Right Reserved